Canllawiau Amddiffyn Plant

Mae’r ysgol a’i holl staff yn cydymffurfio’n llawn gyda gofynion Amddiffyn Plant Cyfredol. 

Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff ategol yr ysgol hon ddyletswydd i adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeulustod posibl a chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn syth.

Pryderu am blentyn ?
Cysylltwch â’r isod os ydych yn pryderu bod plentyn yn dioddef niwed neu esgeulustod neu’n cael ei gam-drin. Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol ymchwilio a gweithredu i warchod y plentyn, cynnig cefnogaeth a chyngor i helpu teuleuoedd i gael cymorth angenrheidiol.

Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Llanystumdwy yw-

Pennaeth :

Enw: Mrs Cathryn Davey
Rhif ffôn cyswllt – 01766 522961
Ebost cyswllt : cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru

Athrawes CS:
Enw: Miss Kylie Williams
Rhif ffôn cyswllt – 01766 522961
Ebost cyswllt :

Aelod Llywodraethwyr Dynodedig
Enw: Mrs Gwenda Roberts
Ebost cyswllt : e.roberts450@btinternet.com

Cadeirydd y Llywodraethwyr
Enw : Canon Dylan Williams
Ebost cyswllt : canondylan@gmail.com

Swyddog Diogelu Plant Cyngor Gwynedd
Enw : Delyth Griffiths
Ffôn cyswllt : 01286 679750

Manylion cyswllt yr awdurdod lleol os na allwch gysylltu â’r uchod :

Rhif ffôn: 01758 704455
e-bost: CyferiadauPlant@gwynedd.gov.uk
Tîm Allan o Oriau Gwynedd ac Ynys Môn: 01286 675502
Llun – Gwener 17.00-09.00  a phenwythnosau a gwyliau Banc  17.00 Gwener- 9.00 Llun

Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod os oes honiadau sydd yn ymwneud ag amddiffyn plant yn gysylltiedig â’r pennaeth.